மின்னியல் மற்றும் மின்னனுவியல் பற்றி எனக்கு தெரிந்த தகவல்களை இந்த இணையதளத்தில் இணைத்துள்ளேன் | வாழ்க தமிழ் ! வளர்க மனிதநேயம் !

Kirchoff's law (கிர்ச்சாப் விதி தெளிவான விளக்கம்)


சாதரண மின் சுற்றுகளில் ஓம் விதியைப் பயன்பத்தி மின்தடை(resistance),மின்னோட்டம்(current),மின்னழுத்தம்(voltage) ஆகியவற்றைக் கணக்கிட முடியும். ஆனால் சற்று சிக்கலான பல கிளைகளைக் கொண்ட மின்சுற்றில் அவ்வாறு கணக்கிட முடியாது.

எனவே அவற்றை எளிய முறையில் கணக்கிட கிர்ச்சாப் என்பவர் இரு விதிகளைக் கண்டுபிடித்தார்.

அவை
                 current law or point law
        voltage law or mesh law
current law:

எந்த ஒரு மின் சுற்றிலும் இரண்டிற்கு மேற்பட்ட கிளை பாதைகள் சந்திக்கும் ஒரு புள்ளியில்  சந்திக்கின்ற மின்னோட்டங்களின் குறியியற் கூட்டுத்தொகை  பூஜ்யம் ஆகும்.

அதாவது :


ஒரு சந்திப்பு புள்ளியில் வந்து சேரும் மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத்தொகை,
அந்த சந்திப்பு புள்ளியில் இருந்து வெளிச் செல்லும் மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத்தொகைக்கு சமம்.

நான்கு மின்னோட்டங்கள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கின்றன .
இதில் I1 மற்றும் I4 மின்னோட்டங்கள் புள்ளியை நோக்கியும் . I2மற்றும் I3 மின்னோட்டங்கள் புள்ளியிலிருந்து வெளினோக்கியும் பாய்வதைக் காணவும்.
மேலும் புள்ளியை நோக்கி வரும் மின்னோட்டத்தை + அடையாளம் மூலமும், புள்ளியிலிருந்து வெளிநோக்கிச் செல்லும் மின்னோட்டத்தை - அடையாளம் மூலமும் குறித்தால் மின்னோட்டங்களின் குறியியற் கூட்டுத்தொகை கிர்ச்சாப் விதிப்படி பூஜ்யம் ஆகும்.
I1 – I2 – I3 + I4 = 0

I1 + I4 = I2 + I3 voltage law:

ஒரு குளோஸ்டு மின்சுற்றில் உள்ள பல மின் தடைகளில் ஏற்படும் மின்னழுத்த இறக்கங்களின்  (Voltage drop) குறியியற் கூட்டுத் தொகையுடன் அந்த சுற்றில் உள்ள EMF(voltage)களின் குறியியற் கூட்டுத்தொகையை கூட்டினால் பூஜ்யம் கிடைக்கும்.


அதாவது: 

  ABC என்பது ஒரு முற்று பெற்ற மின்சுற்று

அதில் battery யின் மூலம் 'E' volt மின்னழுத்தம்செலுத்தப்படுகிறது.

ABக்கு இடையே ஏற்படும் மின்னழுத்த இறக்கம் = +I1 R1 volt

BCக்கு இடையே ஏற்படும் மின்னழுத்த இறக்கம் = +I2 R2 volt

CAக்கு இடையே ஏற்படும் மின்னழுத்த இறக்கம் = +I3 R3 volt

Battery யில் ஏற்படும் மின்னழுத்த இறக்கம் = - E volt

எனவே கிர்ச்சாப் விதின் படி:

I1 R1 + I2 R2 + I3 R3 – E = 0

I1 R1 + I2 R2 + I3 R3 = E

மொத்த மின்னழுத்த இறக்கம் battery யின் மின்னழுத்ததிற்கு சமமாக இருக்கும்.
Gustav Robert Kirchoff was a German physicist born on March 12, 1824, in Konigsber, Prussia. Gustav Kirchoff's first research topic was on the conduction of electricity. As a result of this research, Kirchoff wrote the Laws of Closed Electric Circuits in 1845. These laws were eventually named after their author, which are now known as Kirchoff's Current and Voltage Laws.

பிரபலமான இடுகைகள்

நாம் அனைவரும் கடைபிடிப்போம்

1.இரண்டு காரியங்களில் மனிதன் ஒருபோதும் கோபப்படக் கூடாது; தன்னால் தவிர்க்க முடிந்ததற்கும், தவிர்க்க முடியாததற்கும்.

2.காலத்திற்கு ஏற்ற சொல்லானது - கவலையைக் குறைக்கிறது.

3.உழைப்பு - துக்கம் - மகிழ்ச்சி இம்மூன்றையும் மனிதன் அனுபவிக்கப் பிறந்தவன். இந்த மூன்றும் இல்லாத வாழ்வு சரியான வாழ்வாகாது.

4.உன்னைப் புண்படுத்துவது எதுவென்று உனக்குத் தெரிந்தால், மற்றவர்களைப் புண்படுத்துவது எதுவென்பது உனக்குத் தெரியும்.
பணிவான சொல் - பாதையை எளிமையாக்குகிறது.

5.துன்பத்தை அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு, ஆனால் அது உனக்குக் கற்பித்த பாடத்தை மறந்து விடாதே.

6.தொடக்கத்தினை விட முடிவினைப் பற்றி அதிகமாகச் சிந்தனை செய்.

7.தைரியப்படுத்துவது ஒருவனுக்குச் செய்யும் உதவியில் மூன்றில் ஒரு பங்காகும்.

8.ஒவ்வொரு தடவையும் நீ ஒருவனை மன்னிக்கும் போது, அவனைப் பலவீனப்படுத்துகின்றாய்; உன்னைப் பலப்படுத்துகிறாய்.

9.பேராசை முடிகின்ற இடத்தில் சந்தோஷம் தொடங்குகிறது.

10.பணக்காரன் ஆவதற்குப் பணத்தைக் குவிக்க வேண்டும் என்பதில்லை, நம்முடைய தேவைகளை குறைத்துக் கொண்டாலே போதும்.

11.தன் நடத்தை அளவுக்கே - ஒருவன் தன்னை உயர்த்திக் கொள்கின்றான்.

12.போவது சரியான பாதையாக இல்லாத போது - வேகமாக ஓடுவதால் என்ன பயன் ?

13.சரியான சமயத்தில் உதவி செய்கிறவன் இருமடங்கு உதவி செய்கிறான்.