மின்னியல் மற்றும் மின்னனுவியல் பற்றி எனக்கு தெரிந்த தகவல்களை இந்த இணையதளத்தில் இணைத்துள்ளேன் | வாழ்க தமிழ் ! வளர்க மனிதநேயம் !

1] சில அடிப்படை மின்னியல் சூத்திரங்கள்


Electrical Formulas
Conversion Formulas

Area of Circle = πr2

Breakeven Dollars = Overhead Cost $/Gross Profit %

Busbar Ampacity AL = 700A Sq. in. and CU = 1000A Sq. in.

Centimeters = Inches x 2.54

Inch = 0.0254 Meters

Inch = 2.54 Centimeters

Inch = 25.4 Millimeters

Kilometer = 0.6213 Miles

Length of Coiled Wire = Diameter of Coil (average) x Number of Coils x π

Lightning Distance in Miles = Seconds between flash and thunder/4.68

Meter = 39.37 Inches

Mile = 5280 ft, 1760 yards, 1609 meters, 1.609 km

Millimeter = 0.03937 Inch

Selling Price = Estimated Cost $/(1 - Gross Profit %)

Speed of Sound (Sea Level) = 1128 fps or 769 mph

Temp C = (Temp F - 32)/1.8

Temp F = (Temp C x 1.8) + 32

Yard = 0.9144 Meters

Electrical Formulas Based on 60 Hz

Capacitive Reactance (XC) in Ohms = 1/(2π f C)

Effective (RMS) AC Amperes = Peak Amperes x 0.707

Effective (RMS) AC Volts = Peak Volts x 0.707

Efficiency (percent) = Output/Input x 100

Efficiency = Output/Input

Horsepower = Output Watts/746

Inductive Reactance (XL) in Ohms = 2 π f L

Input = Output/Efficiency

A2 + B 2 + C 2 − ( AB + BC + AC)

Neutral Current (Wye) =

Output = Input x Efficiency

2
Peak AC Volts = Effective (RMS) AC Volts x
2
Peak Amperes = Effective (RMS) Amperes x

Power Factor (PF) = Watts/VA

VA (apparent power) = Volts x Ampere or Watts/Power Factor

VA 1-Phase = Volts x Amperes

VA 3-Phase = Volts x Amperes x 3

Watts (real power) Single-Phase = Volts x Amperes x Power Factor

Watts (real power) Three-Phase = Volts x Amperes x Power Factor x 3

Parallel Circuits

Note 1: Total resistance is always less than the smallest resistor

RT = 1/(1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +...)

Note 2: Total current is equal to the sum of the currents of all parallel resistors

Note 3: Total power is equal to the sum of power of all parallel resistors

Note 4: Voltage is the same across each of the parallel resistors


Series Circuits
Note 1: Total resistance is equal to the sum of all the resistors
Note 2: Current in the circuit remains the same through all the resistors
Note 3: Voltage source is equal to the sum of voltage drops of all resistors
Note 4: Power of the circuit is equal to the sum of the power of all resistors
Transformer Amperes

Secondary Amperes 1-Phase = VA/Volts

Secondary Amperes 3-Phase = VA/Volts x 3

Secondary Available Fault 1-Phase = VA/(Volts x %impedance)
3
Secondary Available Fault 3-Phase = VA/(Volts x x %Impedance)
3
Delta 4-Wire: Line Amperes = Phase (one winding) Amperes x

Delta 4-Wire: Line Volts = Phase (one Winding) Volts
3
Delta 4-Wire: High-Leg Voltage (L-to-G) = Phase (one winding) Volts x 0.5 x

Wye: Line Volts = Phase (one winding) Volts x 3

Wye: Line Amperes = Phase (one winding) Amperes
Voltage Drop

VD (1-Phase) = 2KID/CM
3 KID/CM
VD (3-Phase) =

CM (1-Phase) = 2KID/VD
3 KID/VD
CM (3-Phase) =

Code Rules

Breaker/Fuse Ratings – 240.6(A)

Conductor Ampacity – 310.15 and Table 310.16

Equipment Grounding Conductor – 250.122

Grounding Electrode Conductor – 250.66

Motor Conductor Size – 430.22 (Single) 430.24 (Multiple)

Motor Short-Circuit Protection – 430.52

Transformer Overcurrent Protection – 450.3

π (Pi) = (3.142 approximately), 2 = 1.414 (approximately), 3 = 1.732

(approximately), f = Frequency, r = radius, d = diameter, C = Capacitance (farads),

L = Inductance (henrys), CM = Circular Mils (Chapter 9, Table 8), VD = Volts Drop,

K75°C = (12.9 ohms CU) (21.2 ohms AL), I = Amperes of load, D = Distance one way 

பிரபலமான இடுகைகள்

நாம் அனைவரும் கடைபிடிப்போம்

1.இரண்டு காரியங்களில் மனிதன் ஒருபோதும் கோபப்படக் கூடாது; தன்னால் தவிர்க்க முடிந்ததற்கும், தவிர்க்க முடியாததற்கும்.

2.காலத்திற்கு ஏற்ற சொல்லானது - கவலையைக் குறைக்கிறது.

3.உழைப்பு - துக்கம் - மகிழ்ச்சி இம்மூன்றையும் மனிதன் அனுபவிக்கப் பிறந்தவன். இந்த மூன்றும் இல்லாத வாழ்வு சரியான வாழ்வாகாது.

4.உன்னைப் புண்படுத்துவது எதுவென்று உனக்குத் தெரிந்தால், மற்றவர்களைப் புண்படுத்துவது எதுவென்பது உனக்குத் தெரியும்.
பணிவான சொல் - பாதையை எளிமையாக்குகிறது.

5.துன்பத்தை அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு, ஆனால் அது உனக்குக் கற்பித்த பாடத்தை மறந்து விடாதே.

6.தொடக்கத்தினை விட முடிவினைப் பற்றி அதிகமாகச் சிந்தனை செய்.

7.தைரியப்படுத்துவது ஒருவனுக்குச் செய்யும் உதவியில் மூன்றில் ஒரு பங்காகும்.

8.ஒவ்வொரு தடவையும் நீ ஒருவனை மன்னிக்கும் போது, அவனைப் பலவீனப்படுத்துகின்றாய்; உன்னைப் பலப்படுத்துகிறாய்.

9.பேராசை முடிகின்ற இடத்தில் சந்தோஷம் தொடங்குகிறது.

10.பணக்காரன் ஆவதற்குப் பணத்தைக் குவிக்க வேண்டும் என்பதில்லை, நம்முடைய தேவைகளை குறைத்துக் கொண்டாலே போதும்.

11.தன் நடத்தை அளவுக்கே - ஒருவன் தன்னை உயர்த்திக் கொள்கின்றான்.

12.போவது சரியான பாதையாக இல்லாத போது - வேகமாக ஓடுவதால் என்ன பயன் ?

13.சரியான சமயத்தில் உதவி செய்கிறவன் இருமடங்கு உதவி செய்கிறான்.