மின்னியல் மற்றும் மின்னனுவியல் பற்றி எனக்கு தெரிந்த தகவல்களை இந்த இணையதளத்தில் இணைத்துள்ளேன் | வாழ்க தமிழ் ! வளர்க மனிதநேயம் !

GATE EXAM SYLLABUS


Electrical Engineering - EE
ENGINEERING MATHEMATICS

Linear Algebra: Matrix Algebra, Systems of linear equations, Eigen values and eigen vectors.

Calculus: Mean value theorems, Theorems of integral calculus, Evaluation of definite and improper integrals, Partial Derivatives, Maxima and minima, Multiple integrals, Fourier series. Vector identities, Directional derivatives, Line, Surface and Volume integrals, Stokes, Gauss and Greens theorems.

Differential equations: First order equation (linear and nonlinear), Higher order linear differential equations with constant coefficients, Method of variation of parameters, Cauchys and Eulers equations, Initial and boundary value problems, Partial Differential Equations and variable separable method.

Complex variables: Analytic functions, Cauchys integral theorem and integral formula, Taylors and Laurent series, Residue theorem, solution integrals.

Probability and Statistics: Sampling theorems, Conditional probability, Mean, median, mode and standard deviation, Random variables, Discrete and continuous distributions, Poisson, Normal and Binomial distribution, Correlation and regression analysis.

Numerical Methods: Solutions of non-linear algebraic equations, single and multi-step methods for differential equations.

Transform Theory: Fourier transform, Laplace transform, Z-transform.
ELECTRICAL ENGINEERING

Electric Circuits and Fields: Network graph, KCL, KVL, node and mesh analysis, transient response of dc and ac networks; sinusoidal steady-state analysis, resonance, basic filter concepts; ideal current and voltage sources, Thevenins, Nortons and Superposition and Maximum Power Transfer theorems, two-port networks, three phase circuits; Gauss Theorem, electric field and potential due to point, line, plane and spherical charge distributions; Amperes and Biot-Savarts laws; inductance; dielectrics; capacitance.

Signals and Systems: Representation of continuous and discrete-time signals; shifting and scaling operations; linear, time-invariant and causal systems; Fourier series representation of continuous periodic signals; sampling theorem; Fourier, Laplace and Z transforms.

Electrical Machines: Single phase transformer - equivalent circuit, phasor diagram, tests, regulation and efficiency; three phase transformers - connections, parallel operation; auto-transformer; energy conversion principles; DC machines - types, windings, generator characteristics, armature reaction and commutation, starting and speed control of motors; three phase induction motors - principles, types, performance characteristics, starting and speed control; single phase induction motors; synchronous machines - performance, regulation and parallel operation of generators, motor starting, characteristics and applications; servo and stepper motors.

Power Systems: Basic power generation concepts; transmission line models and performance; cable performance, insulation; corona and radio interference; distribution systems; per-unit quantities; bus impedance and admittance matrices; load flow; voltage control; power factor correction; economic operation; symmetrical components; fault analysis; principles of over-current, differential and distance protection; solid state relays and digital protection; circuit breakers; system stability concepts, swing curves and equal area criterion; HVDC transmission and FACTS concepts.

Control Systems: Principles of feedback; transfer function; block diagrams; steady-state errors; Routh and Niquist techniques; Bode plots; root loci; lag, lead and lead-lag compensation; state space model; state transition matrix, controllability and observability.

Electrical and Electronic Measurements: Bridges and potentiometers; PMMC, moving iron, dynamometer and induction type instruments; measurement of voltage, current, power, energy and power factor; instrument transformers; digital voltmeters and multimeters; phase, time and frequency measurement; Q-meters; oscilloscopes; potentiometric recorders; error analysis.

Analog and Digital Electronics: Characteristics of diodes, BJT, FET; amplifiers - biasing, equivalent circuit and frequency response; oscillators and feedback amplifiers; operational amplifiers - characteristics and applications; simple active filters; VCOs and timers; combinational and sequential logic circuits; multiplexer; Schmitt trigger; multi-vibrators; sample and hold circuits; A/D and D/A converters; 8-bit microprocessor basics, architecture, programming and interfacing.

Power Electronics and Drives:Semiconductor power diodes, transistors, thyristors, triacs, GTOs, MOSFETs and IGBTs - static characteristics and principles of operation; triggering circuits; phase control rectifiers; bridge converters - fully controlled and half controlled; principles of choppers and inverters; basis concepts of adjustable speed dc and ac drives.Electronics and Communication Engineering - EC
ENGINEERING MATHEMATICS

Linear Algebra: Matrix Algebra, Systems of linear equations, Eigen values and eigen vectors.

Calculus: Mean value theorems, Theorems of integral calculus, Evaluation of definite and improper integrals, Partial Derivatives, Maxima and minima, Multiple integrals, Fourier series. Vector identities, Directional derivatives, Line, Surface and Volume integrals, Stokes, Gauss and Greens theorems.

Differential equations: First order equation (linear and nonlinear), Higher order linear differential equations with constant coefficients, Method of variation of parameters, Cauchys and Eulers equations, Initial and boundary value problems, Partial Differential Equations and variable separable method.

Complex variables: Analytic functions, Cauchys integral theorem and integral formula, Taylors and Laurent series, Residue theorem, solution integrals.

Probability and Statistics: Sampling theorems, Conditional probability, Mean, median, mode and standard deviation, Random variables, Discrete and continuous distributions, Poisson, Normal and Binomial distribution, Correlation and regression analysis.

Numerical Methods: Solutions of non-linear algebraic equations, single and multi-step methods for differential equations.

Transform Theory: Fourier transform, Laplace transform, Z-transform.

ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING

Networks: Network graphs: matrices associated with graphs; incidence, fundamental cut set and fundamental circuit matrices. Solution methods: nodal and mesh analysis. Network theorems: superposition, Thevenin and Nortons maximum power transfer, Wye-Delta transformation. Steady state sinusoidal analysis using phasors. Linear constant coefficient differential equations; time domain analysis of simple RLC circuits, Solution of network equations using Laplace transform: frequency domain analysis of RLC circuits. 2-port network parameters: driving point and transfer functions. State equations for networks.

Electronic Devices: Energy bands in silicon, intrinsic and extrinsic silicon. Carrier transport in silicon: diffusion current, drift current, mobility, and resistivity. Generation and recombination of carriers. p-n junction diode, Zener diode, tunnel diode, BJT, JFET, MOS capacitor, MOSFET, LED, p-I-n and avalanche photo diode, Basics of LASERs. Device technology: integrated circuits fabrication process, oxidation, diffusion, ion implantation, photolithography, n-tub, p-tub and twin-tub CMOS process.

Analog Circuits: Small Signal Equivalent circuits of diodes, BJTs, MOSFETs and analog CMOS. Simple diode circuits, clipping, clamping, rectifier. Biasing and bias stability of transistor and FET amplifiers. Amplifiers: single-and multi-stage, differential and operational, feedback, and power. Frequency response of amplifiers. Simple op-amp circuits. Filters. Sinusoidal oscillators; criterion for oscillation; single-transistor and op-amp configurations. Function generators and wave-shaping circuits, 555 Timers. Power supplies.

Digital circuits: Boolean algebra, minimization of Boolean functions; logic gates; digital IC families (DTL, TTL, ECL, MOS, CMOS). Combinatorial circuits: arithmetic circuits, code converters, multiplexers, decoders, PROMs and PLAs. Sequential circuits: latches and flip-flops, counters and shift-registers. Sample and hold circuits, ADCs, DACs. Semiconductor memories. Microprocessor(8085): architecture, programming, memory and I/O interfacing.

Signals and Systems: Definitions and properties of Laplace transform, continuous-time and discrete-time Fourier series, continuous-time and discrete-time Fourier Transform, DFT and FFT, z-transform. Sampling theorem. Linear Time-Invariant (LTI) Systems: definitions and properties; causality, stability, impulse response, convolution, poles and zeros, parallel and cascade structure, frequency response, group delay, phase delay. Signal transmission through LTI systems.

Control Systems: Basic control system components; block diagrammatic description, reduction of block diagrams. Open loop and closed loop (feedback) systems and stability analysis of these systems. Signal flow graphs and their use in determining transfer functions of systems; transient and steady state analysis of LTI control systems and frequency response. Tools and techniques for LTI control system analysis: root loci, Routh-Hurwitz criterion, Bode and Nyquist plots. Control system compensators: elements of lead and lag compensation, elements of Proportional-Integral-Derivative (PID) control. State variable representation and solution of state equation of LTI control systems.

Communications: Random signals and noise: probability, random variables, probability density function, autocorrelation, power spectral density. Analog communication systems: amplitude and angle modulation and demodulation systems, spectral analysis of these operations, superheterodyne receivers; elements of hardware, realizations of analog communication systems; signal-to-noise ratio (SNR) calculations for amplitude modulation (AM) and frequency modulation (FM) for low noise conditions. Fundamentals of information theory and channel capacity theorem. Digital communication systems: pulse code modulation (PCM), differential pulse code modulation (DPCM), digital modulation schemes: amplitude, phase and frequency shift keying schemes (ASK, PSK, FSK), matched filter receivers, bandwidth consideration and probability of error calculations for these schemes. Basics of TDMA, FDMA and CDMA and GSM.

Electromagnetics: Elements of vector calculus: divergence and curl; Gauss and Stokes theorems, Maxwells equations: differential and integral forms. Wave equation, Poynting vector. Plane waves: propagation through various media; reflection and refraction; phase and group velocity; skin depth. Transmission lines: characteristic impedance; impedance transformation; Smith chart; impedance matching; S parameters, pulse excitation. Waveguides: modes in rectangular waveguides; boundary conditions; cut-off frequencies; dispersion relations. Basics of propagation in dielectric waveguide and optical fibers. Basics of Antennas: Dipole antennas; radiation pattern; antenna gain.

பிரபலமான இடுகைகள்

நாம் அனைவரும் கடைபிடிப்போம்

1.இரண்டு காரியங்களில் மனிதன் ஒருபோதும் கோபப்படக் கூடாது; தன்னால் தவிர்க்க முடிந்ததற்கும், தவிர்க்க முடியாததற்கும்.

2.காலத்திற்கு ஏற்ற சொல்லானது - கவலையைக் குறைக்கிறது.

3.உழைப்பு - துக்கம் - மகிழ்ச்சி இம்மூன்றையும் மனிதன் அனுபவிக்கப் பிறந்தவன். இந்த மூன்றும் இல்லாத வாழ்வு சரியான வாழ்வாகாது.

4.உன்னைப் புண்படுத்துவது எதுவென்று உனக்குத் தெரிந்தால், மற்றவர்களைப் புண்படுத்துவது எதுவென்பது உனக்குத் தெரியும்.
பணிவான சொல் - பாதையை எளிமையாக்குகிறது.

5.துன்பத்தை அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு, ஆனால் அது உனக்குக் கற்பித்த பாடத்தை மறந்து விடாதே.

6.தொடக்கத்தினை விட முடிவினைப் பற்றி அதிகமாகச் சிந்தனை செய்.

7.தைரியப்படுத்துவது ஒருவனுக்குச் செய்யும் உதவியில் மூன்றில் ஒரு பங்காகும்.

8.ஒவ்வொரு தடவையும் நீ ஒருவனை மன்னிக்கும் போது, அவனைப் பலவீனப்படுத்துகின்றாய்; உன்னைப் பலப்படுத்துகிறாய்.

9.பேராசை முடிகின்ற இடத்தில் சந்தோஷம் தொடங்குகிறது.

10.பணக்காரன் ஆவதற்குப் பணத்தைக் குவிக்க வேண்டும் என்பதில்லை, நம்முடைய தேவைகளை குறைத்துக் கொண்டாலே போதும்.

11.தன் நடத்தை அளவுக்கே - ஒருவன் தன்னை உயர்த்திக் கொள்கின்றான்.

12.போவது சரியான பாதையாக இல்லாத போது - வேகமாக ஓடுவதால் என்ன பயன் ?

13.சரியான சமயத்தில் உதவி செய்கிறவன் இருமடங்கு உதவி செய்கிறான்.